Udostępnianie decyzji administracyjnych

Przepis art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) tiret pierwszy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej stanowi, że udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o danych publicznych, w tym treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć.

W orzecznictwie ugruntowanym jest stanowisko, iż informacja o decyzjach administracyjnych i same decyzje administracyjne stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Ponadto, jak wskazał chociażby Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 30 stycznia 2009 r., sygn. akt: II SA/Kr 1258/08, „przetworzenie” informacji, o jakim mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej polega na dokonaniu zmian w jej treści, a nie na odjęciu z jakiegoś dokumentu elementów niezwiązanych z jego treścią. W tej sytuacji należy przyjąć, że tzw. anonimizacja decyzji, polegająca na wykreśleniu z niej niektórych elementów formalnych, dotyczących danych osobowych stron bez naruszenia samego rozstrzygnięcia administracyjnego, nie jest przetworzeniem informacji. Skoro tak, decyzja w ten sposób przygotowana do ujawnienia jest informacją publiczną nieprzetworzoną, która powinna być ujawniona bez żadnych dodatkowych warunków.

Treść rozstrzygnięć administracyjnych, po ich anonimizacji, winna więc zostać udostępniona w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej jako informacja publiczna prosta.

W powyższym kontekście należy dodatkowo zwrócić uwagę, że w niektórych postępowaniach administracyjnych dokumenty doręczone przez stronę takiego postępowania stają się elementem decyzji. Najbardziej dobitnym tego przykładem jest projekt budowlany, który podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 34 ust. 4, 4a i 5 Prawa budowlanego). Projekt taki stanowi więc integralną część rozstrzygnięcia administracyjnego.

Obecnie w orzecznictwie sądowoadministracyjnym utrwalony jest pogląd, iż decyzja administracyjna w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę i projekt budowlany stanowi informację publiczną (vide przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2017 r., sygn. akt: I OSK 1856/15). Informacją publiczną są nie tylko dokumenty bezpośrednio zredagowane i wytworzone przez organy administracji publicznej, ale także te dokumenty, których organ używa do zrealizowania powierzonych mu prawem zadań (tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 lutego 2012 r., sygn. akt: I OSK 2215/11).

Udostępniane akt postępowania

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 marca 2013 r., sygn. akt: I OSK 2889/12, sam charakter akt składających się z różnego rodzaju dokumentów stanowiących źródło wielu różnorodnych informacji, w większości niemających charakteru publicznych i wymagających ograniczenia dostępności, przemawia za słusznością stanowiska, że ustawa o dostępie do informacji publicznej nie reguluje uprawnienia polegającego na dostępie do akt. Akta jako zbiór różnego rodzaju informacji tj. takich które są informacją publiczną i takich, które jej nie stanowią nie mogą jako całość być udostępnione, chociażby ze względu na konieczność ochrony tych ostatnich. Pogląd, że akta jako całość nie stanowią informacji publicznej został już wyrażony w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego m.in. w wyrokach z dnia 28 października 2009 r. o sygnaturze I OSK 714/09, z dnia 16 kwietnia 2010 r. o sygnaturze I OSK 83/10 i z dnia 14 lutego 2013 r. o sygnaturze I OSK 2662/12 dostępnych na stronie https://cbois.gov.pl. Jest on również aprobowany w najnowszych komentarzach do ustawy […].

Powyższy judykat wskazuje, że za dominujący w orzecznictwie należy uznać pogląd, stosownie do którego akta sprawy administracyjnej jako całość nie stanowią informacji publicznej. Zagadnienie to (w zakresie udostępnienia akt postępowania przygotowawczego) było również przedmiotem rozważań w uchwale 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 2013 r., sygn. akt: I OPS 7/13, w której podkreślono, że żądanie udostępnienia […] akt sprawy jako zbioru materiałów zakończonego postępowania […] nie jest wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

W tym miejscu warto jednak wskazać, że w orzecznictwie pojawiały się odmienne poglądy na poruszany temat. Chociażby w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 2011 r., sygn. akt: I OSK 1550/11, podniósł, iż informację publiczną stanowi całość akt postępowania prowadzonego przez organ administracji publicznej – w tym zarówno dokumenty wytworzone, jak i posiadane przez organ w związku z konkretną sprawą. Przepisy u.d.i.p. nie ograniczają prawa do informacji wyłącznie do dokumentów urzędowych. Co do zasady zatem udostępnieniu podlegać będzie wszystko, co znajduje się w aktach postępowania, niezależnie od tego, czy będzie to dokument urzędowy, czy prywatny.

Udostępniane informacji z dokumentów prywatnych z postępowania

Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 stycznia 2018 r., sygn. akt: I OSK 814/16, w myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a u.d.i.p., udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o danych publicznych, w tym treść i postać dokumentów urzędowych. Z przepisu tego wynika, że tylko w przypadku dokumentów urzędowych podmiot zobowiązany do udostępniania informacji publicznej udostępnia je zarówno co do treści, jak i postaci, w jakiej zostały utrwalone. W przypadku innych rodzajów nośników informacji publicznej, niż dokument urzędowy, podmiot zobowiązany nie ma obowiązku udostępniać samego nośnika, a jedynie zawartą w nim informację publiczną. W rezultacie, jak wskazano w literaturze i judykaturze, wnioskodawca nie ma prawa, wynikającego z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a u.d.i.p. do żądania zachowania określonej treści i postaci dokumentu prywatnego, może natomiast domagać się zawartej w nim informacji, jeżeli jest to informacja publiczna […]. Mając na uwadze powyższe przyjęto w orzecznictwie, że żądanie udostępnienia informacji publicznej przez udostępnienie dokumentu prywatnego w postaci, w jakiej został utrwalony, nie podlega uwzględnieniu na gruncie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (por. wyrok NSA z dnia 7 sierpnia 2014 r., I OSK 2799/13).

Konstatacje

Po pierwsze, treść rozstrzygnięć administracyjnych, po ich anonimizacji, powinna zostać udostępniona w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej jako informacja publiczna prosta. Ponadto udostępnieniu mogą podlegać załączniki do decyzji administracyjnych, przedstawione do zatwierdzenia przez stronę postępowania.

Po drugie, akta postępowania jako całość nie stanowią informacji publicznej.

Po trzecie, nie można żądać wydania treści i postaci dokumentu prywatnego, można natomiast domagać się udostępnienia zawartej w nim informacji, jeżeli jest to informacja publiczna.

Jedynie na marginesie należy również podnieść, iż udostępnienie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej różni się od udostępnienia stronom akt postępowania administracyjnego na podstawie art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

r. pr. Łukasz Papier

Napisz komentarz:

*

Publikacja komentarza wiąże się z przekazaniem danych osobowych (imię, nick, e-mail, numer IP). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na komentarz. Na Blogu widoczny będzie wyłącznie podpis oraz data publikacji komentarza. Z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych można zapoznać się w zakładce Polityka prywatności.

© 2019 SP Kancelaria. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Realizacja: VIMERSO