Zasadą jest, że w procesie inwestycyjno-budowlanym decyzja o warunkach zabudowy musi być uzyskana przez inwestora w przypadku braku planu miejscowego, jako warunek konieczny do wystąpienia o pozwolenie na budowę. Decyzja ta jest swoistego rodzaju odpowiedzią na pytanie, czy w związku z brakiem na określonym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, konkretne zamierzenie inwestycyjne jest dopuszczalne w świetle obowiązującego na tym obszarze ogólnego porządku przestrzennego, a jeśli tak, to na jakich warunkach. Czy jeden inwestor może wystąpić do organu o wydanie kilku takich decyzji dla jednej działki? Czy kilku inwestorów może wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla tego samego zamierzenia inwestycyjnego na tej samej działce? Zapraszam do lektury 🙂

Co stanowią przepisy?

Przepis art. 63 ust. 1 ustawy z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, iż w odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości. Zgodnie zaś z ust. 5 ww. artykułu, organ, który wydał decyzję, o której mowa w art. 59 ust. 1, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

Ponadto organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli  inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę (art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy planistycznej).

Stanowisko sądów

O ustalenie warunków zabudowy do tego samego terenu można złożyć nieograniczoną  przez żadną normę prawną liczbę wniosków. W związku z tym dopuszczalne jest toczenie się równolegle kilku postępowań odnośnie do tego obszaru, i w konsekwencji wydanie decyzji dotyczącej tego samego rodzaju inwestycji wielu wnioskodawcom. Uzyskanie decyzji przez jednego wnioskodawcę nie wstrzymuje możliwości wnioskowania przez inne podmioty o ustalenie warunków zabudowy danego terenu, także jeśli jest to ten sam typ inwestycji. Co więcej, wnioskodawca, który już uzyskał warunki zabudowy, może, po raz kolejny, złożyć wniosek odnośnie do tego samego obszaru, ale tylko pod warunkiem, że przedmiotem wniosku jest inna inwestycja (tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 stycznia 2012 r., sygn. akt: II OSK 2114/10).

Wydanie kolejnej decyzji o warunkach zabudowy na rzecz tego samego inwestora, w odniesieniu do tego samego terenu i tej samej inwestycji stanowiłoby bowiem podstawę do stwierdzenia nieważności tej decyzji w oparciu o art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a. , gdyż dotyczyłaby ona sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną (vide wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 listopada 2007 r., sygn. akt: II OSK 1508/06).

Dodatkowo zwrócić należy uwagę, iż wydanie kolejnej decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe do czasu, gdy nie zostanie wydana decyzja pozwolenie na budowę (vide wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 marca 2014 r., sygn. akt: II OSK 2409/12).

Podsumowanie

Decyzję o warunkach zabudowy dla tego samego terenu można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, co więcej, kilka decyzji można wydać temu samemu wnioskodawcy, z tym zastrzeżeniem że wnioski muszą dotyczyć różnych typów inwestycji. Nie ma natomiast przeszkód, żeby organ wydał decyzję o warunkach zabudowy dla tej samej inwestycji na tej samej działce na rzecz kilku wnioskodawców. Postępowania o wydanie warunków zabudowy dla tej samej działki mogą toczyć się równolegle.

r. pr. Łukasz Papier

Napisz komentarz:

*

Publikacja komentarza wiąże się z przekazaniem danych osobowych (imię, nick, e-mail, numer IP). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na komentarz. Na Blogu widoczny będzie wyłącznie podpis oraz data publikacji komentarza. Z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych można zapoznać się w zakładce Polityka prywatności.

© 2019 SP Kancelaria. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Realizacja: VIMERSO