§ 1
Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Strony Kancelarii.

 2. Strona Kancelarii funkcjonuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 3. Korzystanie ze Strony Kancelarii jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.

 4. Korzystanie ze Strony Kancelarii przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej spkancelaria.pl w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika, korzystającego ze Strony Kancelarii. Treść zawarta w niniejszym Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem ze Strony Kancelarii oraz świadczonych na niej usług.

§ 2
Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie, pisane wielką literą, o ile nie zostało w treści Regulaminu wyraźnie zaznaczone inaczej, mają następujące znaczenie:

 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie spkancelaria.pl,

 • Strona Kancelarii, Strona – strona internetowa dostępna pod adresem spkancelaria.pl,

 • Kancelaria – Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Senkowska oraz Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Papier,

 • Użytkownik – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca ze Strony,

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

 • Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,

 • Administrator – administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO.

 

§
Strona Kancelarii

 1. Podmiotem prowadzącym Stronę są radcowie prawni Joanna Senkowska oraz Łukasz Papier.

 2. Strona stanowi własność Joanny Senkowskiej oraz Łukasza Papiera.

 3. Na Stronie zamieszczone są adresy emailowe Kancelarii umożliwiające bezpośredni kontakt z Kancelarią.

 4. Kancelaria dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Strony Kancelarii.

 5. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie (wliczając w to grafikę, teksty, strukturę i logotypy) są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi, wynikającymi z rejestracji znaków towarowych lub graficznych.

 6. Kopiowanie, modyfikacja oraz rozpowszechnienie zawartości niniejszej Strony w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Joanny Senkowskiej oraz Łukasza Papiera, jest zabronione.​

 7. Wszelkie udostępnione na Stronie materiały mają charakter ogólnoinformacyjny i nie stanowią pomocy prawnej w żadnej konkretnej sprawie. Kancelaria dokłada starań, aby były one aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

 8. Żadna informacja udostępniona na Stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności oferty świadczenia usług prawniczych i nie kreuje stosunku o charakterze zobowiązaniowym. Użytkownicy powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

 9. Niniejsza Strona może być w celach informacyjnych połączona z innymi stronami internetowymi. Nie oznacza to, aby Kancelaria zajmowała stanowisko co do zawartości takich stron lub ponosiła za nią odpowiedzialność ani też aby podmioty zarządzające takimi stronami zajmowały stanowisko lub ponosiły odpowiedzialność co do zawartości niniejszej Strony.

§ 4
Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony Kancelarii w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.

 2. Zabronione jest w szczególności:
  • podawanie w ramach korzystania ze Strony nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub Danych osobowych,

  • rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych na Stronie,

  • naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych Kancelarii, jej pracowników, osób z nią powiązanych lub osób trzecich,

  • dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

  • ingerowanie w działanie Strony, w tym zmienianie kodu Strony, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony lub oprogramowanie albo urządzenia Kancelarii lub Użytkowników.

 3. Tytuł zawodowy „radca prawny” podlega ochronie prawnej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5
Wymagania techniczne i Pliki cookies

 1. Dla korzystania ze Strony konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej.

 2. Strona wykorzystuje Pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie, itd.) Użytkownika.

 3. Pliki cookies mogą mieć charakter sesyjny (obecne są w przeglądarce i urządzeniu do czasu opuszczenia Strony) oraz charakter stały (pozostają w przeglądarce i urządzeniu wg parametrów pliku lub do momentu ich ręcznego usunięcia i mogą być generowane lub aktualizowane np. przy każdorazowej wizycie na Stronie).

 4. Rozpoczynając korzystanie ze Strony bez zmian ustawień urządzenia i oprogramowania używanego do korzystania ze Strony w sposób zapobiegający otrzymywaniu Plików cookies, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie unikalnych Plików cookies.

 5. Pliki cookies wykorzystywane przez Stronę gromadzą informacje o Użytkownikach. Gromadzone informacje dotyczą numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób ze Stroną oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Informacje takie gromadzone są wyłącznie w celach zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych, a także w celu dopasowania informacji do Użytkownika.

 6. Do monitorowania informacji o użytkownikach Kancelaria wykorzystuje narzędzia Google Analytics, które rejestrują zachowanie Użytkownika na Stronie. W związku z tym prosimy o zapoznanie się także ze szczegółami polityki prywatności Google (https://policies.google.com/privacy?hl=pl).

 7. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących Plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących Plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.

 8. Ograniczenia stosowania Plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

§ 6
Dane osobowe

 1. W odniesieniu do Danych osobowych podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem strony Kancelaria pełni funkcję Administratora.

 2. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.

 3. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione.

 4. Cel przetwarzania w konkretnym przypadku oraz inne wymagane prawem informacje są podawane przy zbieraniu Danych osobowych oraz w Polityce prywatności.

§ 7
Blog

 1. Na Stronie funkcjonuje Blog, na którym zamieszczane są materiały z dziedzin prawa, w których się specjalizuje Kancelaria.

 2. Zapoznając się z treścią niniejszego Bloga Użytkownik rozumie, że:

 • jego cel ma charakter wyłącznie edukacyjny,

 • zawiera wyłącznie treść o charakterze ogólnym, nie gwarantującej dokładności, skuteczności czy przydatności jakiejkolwiek informacji prawnej w nim zawartej,

 • nie stanowi on ani porady prawnej, ani wykładni prawa,

 • nie buduje stosunku klient – prawnik.

 1. Kancelaria nie odpowiada za treść komentarzy pozostawionych w Blogu przez osoby trzecie.

 2. Kancelaria nie odpowiada za treść Bloga w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do niej.

 3. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany treści Bloga, w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

§ 8
Media społecznościowe

 1. W ramach Strony wykorzystywane są media społecznościowe w postaci portalu Facebook oraz LinkedIn w celu informowania o działalności Kancelarii.

 2. Kliknięcie przez Użytkownika w zamieszczony na Stronie link do portali społecznościowych, o których mowa w ust. 1 powyżej (oznaczone logo lub nazwą), umożliwia połączenie treści Strony z profilem Użytkownika na danym portalu oraz przyporządkowanie wejścia na Stronę profilowi Użytkownika, które posiada na danym portalu.

 3. Więcej informacji o portalach społecznościowych poniżej:

Facebook – kliknij tutaj;

LinkedIn – kliknij tutaj.

§ 9
Odpowiedzialność

 1. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Strony. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Strony ze względu na jej modernizację.

 2. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Strony spowodowane z ww. przyczyn oraz innych przyczyn niezależnych od Kancelarii.

 3. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania ze Strony, wynikające w szczególności z niedokładności, niekompletności lub nieaktualności informacji umieszczonych na Stronie.

 4. Radcowie prawni podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zawodowemu (art. 227 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2115).

§ 10
Zmiana Regulaminu

 1. Kancelaria zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.

 2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu na Stronie lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym na Stronie Kancelarii.

 3. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na Stronie Kancelarii.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.