POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE

N Na co dzień zastępujemy naszych Mocodawców w postępowaniach przed organami administracji publicznej i samorządowej oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Pomoc prawna obejmuje między innymi:
  • sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami (podziały nieruchomości, opłaty planistyczne, adiacenckie i za użytkowanie wieczyste, wywłaszczenie i odszkodowania z tym związane),
  • sprawy z zakresu prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego,
  • sprawy dotyczące nieruchomości przejmowanych w trybie tzw. specustawy drogowej,
  • zastępstwo przed organami gmin właściwymi w sprawach zagospodarowania przestrzennego, organami nadzoru budowlanego i organami administracji architektoniczno-budowlanej,
  • zastępstwo w administracyjnych postępowaniach nadzwyczajnych (o stwierdzenie nieważności i wznowienie postępowania).