REPRYWATYZACJA

P Polska jest jednym z nielicznych państw, które nie wprowadziło ustawowej regulacji naprawienia szkód wywołanych przejęciem przez Państwo nieruchomości po II wojnie światowej. Poszkodowanym pozostaje więc dochodzenie swoich praw przed organami administracji i sądami.
Specjalizujemy się w postępowaniach reprywatyzacyjnych dotyczących bezprawnego przejęcia majątku przez Państwo. Zakres świadczonych przez nas usług prawnych obejmuje sprawy dotyczące:
  • tzw. nieruchomości dekretowych warszawskich (dekret Bieruta),
  • nieruchomości przejętych na podstawie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej,
  • nieruchomości przejętych na podstawie dekretu leśnego.
Ponadto prowadzimy postępowania w przedmiocie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
Zastępujemy naszych Klientów we wszelkich postępowaniach dotyczących zwalczania niekorzystnych skutków nacjonalizacji nieruchomości, zarówno przed organami administracji jak i przed sądami, w sprawach stwierdzenia nieważności aktów będących podstawą przejęcia nieruchomości, o zapłatę odszkodowania, zwrot nieruchomości w naturze, sporach o nakłady oraz o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.