POSTĘPOWANIA CYWILNE

P Prowadzimy postępowania sądowe w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższym.
Nasze doświadczenie obejmuje w szczególności spory związane z nieruchomościami oraz inwestycjami budowlanymi.
Obszar prowadzonych przez Kancelarię spraw obejmuje przede wszystkim:
  • postępowania dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości,
  • spory związane z roszczeniami reprywatyzacyjnymi,
  • spory w toku realizacji inwestycji budowlanych, w tym dotyczących rozliczenia zrealizowanych inwestycji pomiędzy konsorcjantami, inwestorem, generalnym wykonawcą i podwykonawcami, zapłaty za wykonane roboty oraz roboty dodatkowe i zamienne, odpowiedzialności z tytułu wad wykonanych robót lub opóźnienia w oddaniu inwestycji, a także skuteczności odstąpienia od umowy i naliczonych kar umownych,
  • spory we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych,
  • postępowania na tle umów najmu, dzierżawy oraz bezumownego korzystania z nieruchomości,
  • spory związane z zawartymi umowami sprzedaży nieruchomości, w tym umowami warunkowymi lub przedwstępnymi,
  • procesy o odszkodowania w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Jako prawnicy procesualiści do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, konstruując najlepiej dopasowaną do specyfiki danej sprawy strategię procesową, uwzględniającą oczywiście interes, potrzeby i oczekiwania naszych Mocodawców.
Z dotychczasowej praktyki wiemy jednak również, że w postępowaniach z zakresu prawa nieruchomości nie należy unikać nieszablonowych konstrukcji prawnych. Przyjęcie bowiem takich rozwiązań w prowadzonych przez nas sprawach skutkowało sukcesem w zakończeniu wielu spraw.