Z przyjemnością przedstawiamy pisemne referencje od naszych Klientów. Zaufanie, którym nas obdarzyli, jest dla nas nieocenione.

Polska Akademia Nauk

„Radca prawny Joanna Senkowska oraz radca prawny Łukasz Papier świadczyli pomoc prawną na rzecz Polskiej Akademii Nauk z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa i postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz prawa nieruchomości, w szczególności postępowań w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnych oraz dotyczących przejęcia nieruchomości na podstawie przepisów nacjonalizacyjnych i wywłaszczeniowych, postępowań uwłaszczeniowych i zasiedzeniowych, postępowań dotyczących uzgodnienia stanu prawnego ujawnionego w treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz licznych postępowaniach wieczystoksięgowych, a także postępowań odszkodowawczych oraz dotyczących zapłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
Ponadto radca prawny Joanna Senkowska oraz radca prawny Łukasz Papier świadczyli na rzecz Polskiej Akademii Nauk ogólną bieżącą obsługę w zakresie prawa nieruchomości, przede wszystkim w aspektach związanych z regulacją i badaniem stanów prawnych nieruchomości, przygotowaniem nieruchomości do obrotu prawnego, procesach budowlanych, postępowaniach przetargowych związanych ze zbyciem nieruchomości oraz procesem wyodrębniania i sprzedaży lokali na rzecz najemców.
We współpracy radca prawny Joanna Senkowska oraz radca prawny Łukasz Papier dali się poznać jako wysokiej klasy specjaliści z ww. dziedzin prawa, potrafiący połączyć dogłębną wiedzę teoretyczną i doświadczenie z elastycznym podejściem do oczekiwań Polskiej Akademii Nauk dotyczących prowadzonych przez nią spraw i projektów. Ich działania cechują prawdziwa profesjonalność, autentyczna rzetelność, kreatywność i uporczywe poszukiwanie rozwiązania, co skutkowało sukcesem w zakończeniu wielu spraw Polskiej Akademii Nauk.
Na szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim fakt świadczenia pomocy prawnej w zakresie niestandardowych i bardzo specyficznych zagadnień w zakresie prawa nieruchomości, dotyczących chociażby zasiedzenia budynku dekretowego, stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu z mocy prawa w oparciu o przepisy prawa nie przewidujące trybu potwierdzenia nabycia takiego tytułu prawnego, waloryzacji wierzytelności z tytułu tzw. uwłaszczenia w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami czy też prostowania aktów notarialnych sprzed wielu lat. […]”

PPI Polskie Poradnictwo Inwestycyjne

„Miło nam poinformować, że Radca prawny Joanna Senkowska świadczy obsługę prawną na rzecz Spółki Polskie Poradnictwo Inwestycyjne Sp. z o. o. Sp. K.
Zakres obsługi obejmuje m. in. prawo handlowe, prawo i postępowanie cywilne, prawo i postępowanie administracyjne, prawo nieruchomości. Na podkreślenie zasługuje w szczególności kompleksowa obsługa prowadzonych przez spółkę w systemie zastępstwa inwestycyjnego przedsięwzięć budowlanych. […]”

Miasto Stołeczne Warszawa

„[…] Pomoc prawna obejmowała swym przedmiotem w szczególności kwestie z zakresu prawa handlowego, prawa i postępowania cywilnego, w tym prawa dotyczącego nieruchomości i budowlanego.
We współpracy radca prawny Joanna Senkowska dała się poznać jako wysokiej klasy specjalista z ww. dziedzin prawa, potrafiący połączyć dogłębną wiedzę teoretyczną i doświadczenie z elastycznym podejściem do oczekiwań Spółki dotyczących prowadzonych przez nią spraw i projektów.”

KABIS Sp. z o.o.

„[…] Dotychczasowa pomoc prawna obejmowała swym przedmiotem kwestie z zakresu prawa handlowego, prawa cywilnego, w tym prawa budowlanego i windykacji należności. Na szczególną uwagę zasługuje wsparcie w przeprowadzonym procesie wniesienia działającego przedsiębiorstwa do spółki.
We współpracy radca prawny Joanna Senkowska charakteryzuje się elastycznym podejściem do oczekiwań Spółki dotyczących prowadzonych przez nią spraw i projektów, a jednocześnie potrafi połączyć dogłębną wiedzę teoretyczną i doświadczenie z biznesowymi aspektami prowadzonej przez nas działalności.”

GOGA Jacek Staszewski

„Z przyjemnością informuję, że Radca prawny Joanna Senkowska świadczyła pomoc prawną na rzecz mojej Firmy, w szczególności z zakresu prawa nieruchomości jak i umów o roboty budowlane. Świadczone przez nią usługi oparte są na profesjonalizmie, rzetelnej wiedzy merytorycznej, umiejętnościach i zaangażowaniu w realizację powierzanych spraw. Cechują się też skutecznością, zwłaszcza w sprawach o wysokim stopniu trudności.
Na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń z pełnym przekonaniem rekomendują radcę prawnego Joannę Senkowską.”

Virginia Park Sp. z o.o. Sp. k.

„W imieniu spółki Virginia Park sp. z o.o. sp.k. informuję, że Radca prawny Joanna Senkowska świadczyła usługi prawnicze na rzecz Spółki, z zakresu prawa handlowego, prawa i postępowania cywilnego, w tym w szczególności prawa budowlanego i inwestycji.
Na szczególne podkreślenie zasługuje profesjonalne przygotowanie dokumentacji związanej z planowaną inwestycją na nieruchomości Spółki.
We współpracy radca prawny Joanna Senkowska dała się poznać jako wysokiej klasy specjalista z ww. dziedzin prawa, potrafiący połączyć dogłębną wiedzę teoretyczną i doświadczenie z elastycznym podejściem do oczekiwań Spółki dotyczących prowadzonych przez nią spraw i projektów.”

APIN Sp. z o.o. Sp. k.

„Miło mi poinformować, że Radca prawny Joanna Senkowska świadczyła bieżącą pomoc prawną na rzecz mojej Firmy. Dotychczasowa współpraca charakteryzuje się w szczególności dogłębnym zrozumieniem potrzeb Klienta oraz ekonomicznego aspektu prowadzonej działalności.
Świadczone przez nią usługi oparte są na profesjonalizmie, rzetelnej wiedzy merytorycznej, umiejętnościach i zaangażowaniu w realizację powierzanych spraw. Cechują się też skutecznością, zwłaszcza w sprawach o wysokim stopniu trudności.”

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”

„Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” z siedzibą w Warszawie niniejszym rekomenduje usługi prawne świadczone przez radców prawnych Joannę Senkowską oraz Łukasza Papiera.
Zakres świadczonej na rzecz Instytutu „ORGMASZ” obsługi prawnej przez radcę prawnego Łukasza Papiera oraz radcę prawnego Joannę Senkowską obejmuje doradztwo w bieżących sprawach, sporządzanie opinii i analiz prawnych, opracowywanie i weryfikację projektów umów i innych dokumentów, jak również zastępowanie Instytutu „ORGMASZ” przed sądami i organami administracji. Podczas dotychczasowej współpracy radcowie prawni Joanna Senkowska oraz Łukasz Papier wykazali się doświadczeniem oraz obszerną wiedzą, w szczególności w zakresie prawa nieruchomości, co w konsekwencji pozwoliło skutecznie rozwiązać wiele zagadnień prawnych dotyczących funkcjonowania Instytutu.
Współpraca z radcą prawnym Joanną Senkowską oraz radcą prawnym Łukaszem Papierem przebiega w sposób bardzo satysfakcjonujący, co pozwala ocenić ich jako godnych i w pełni profesjonalnych Partnerów.”

P.S. Trading Peter Stolker Sp. j.

„[…] Zakres obsług obejmuje m. in. prawo handlowe, prawo i postępowanie cywilne, prawo i postępowanie administracyjne, prawo nieruchomości.
Na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń z pełnym przekonaniem rekomenduję radcę prawnego Joannę Senkowską• Świadczone przez nią usługi oparte były na profesjonalizmie, rzetelnej wiedzy merytorycznej, umiejętnościach i zaangażowaniu w realizację powierzanych spraw.”

Pierwsza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Organizacji Inteligencji Polskiej

„[…] Kontakty Spółdzielni z mecenasem Łukaszem Papierem dotyczą głównie kwestii związanych z porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości Spółdzielni, przy czym należy podkreślić ich bardzo specyficzny i skomplikowany charakter. Świadczenie pomocy prawnej dotyczy bowiem chociażby takich zagadnień jak stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności i udziałów we współwłasności nieruchomości lokalowych na gruntach objętych działaniem dekretu warszawskiego czy też uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości gruntowej objętej działaniem tegoż dekretu. Pan mecenas Łukasz Papier dał się poznać jako pracujący bez zarzutu prawnik, wykazujący dogłębną znajomość wskazanych zagadnień, zaś jego działania cechują prawdziwa profesjonalność oraz autentyczna rzetelność.”

Luminosfera

„[…] Dotychczasowa współpraca charakteryzuje się w szczególności dogłębnym zrozumieniem potrzeb Klienta oraz ekonomicznego aspektu prowadzonej działalności.
Na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń z pełnym przekonaniem rekomenduję radcę prawnego Joannę Senkowską. Świadczone przez nią usługi oparte były na profesjonalizmie, rzetelnej wiedzy merytorycznej, umiejętnościach i zaangażowaniu w realizację powierzanych spraw.”

Embrace Invest Sp. z o.o. Sp. k.

„Z przyjemnością informuję, że Radca prawny Joanna Senkowska świadczy usługi prawnicze z zakresu prawa handlowego, cywilnego, w szczególności prawa budowlanego, windykacji należności, oraz kompleksowej obsługi spółki.
We współpracy radca prawny Joanna Senkowska dała się poznać jako wysokiej klasy specjalista z ww. dziedzin prawa, potrafiący połączyć dogłębną wiedzę teoretyczną i doświadczenie z elastycznym podejściem do oczekiwań Spółki dotyczących prowadzonych przez nią spraw i projektów.
Dotychczasowa współpraca udowodniła, że możemy liczyć na wsparcie mec. Joanny Senkowskiej na każdym etapie realizacji projektu inwestycyjnego. […]”

Bazar Różyckiego

„[…] Zakres usług dotyczył w szczególności kwestii związanych z dzierżawą, zarządzaniem i administrowaniem Nieruchomością.
Na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń z pełnym przekonaniem rekomenduję radcę prawnego Joannę Senkowską. Świadczone przez nią usługi oparte były na profesjonalizmie, rzetelnej wiedzy merytorycznej, umiejętnościach i zaangażowaniu w realizację powierzanych spraw.”

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adam Miłosz

„Miło mi poinformować, że Radca prawny Joanna Senkowska świadczyła pomoc prawną na rzecz mojej Firmy, w szczególności z zakresu prawa budowlanego jak i sporów na tle umów o roboty budowlane. Podczas wykonywania usług dała się poznać jako solidny i godny polecenia prawnik, poszukujący optymalnych rozwiązań prawnych. […]
Z powyższych względów polecam innym korzystanie z usług radcy prawnego Joanny Senkowskiej.”

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.

„[…] Świadczone przez radcę prawnego Joannę Senkowską oraz radcę prawnego Łukasza Papiera usługi oparte są na profesjonalizmie, ich rzetelnej wiedzy merytorycznej, doskonałych umiejętnościach i zaangażowaniu w realizację powierzanych spraw, co skutkowało zakończeniem z sukcesem wielu sporów sądowych. Podczas wykonywania usług dali się poznać jako solidni i godni polecenia partnerzy, poszukujący optymalnych rozwiązań prawnych dla Centrum ATTIS w zakresie prowadzonej przez niego działalności.
Mając powyższe na względzie Centrum ATTIS z pełną świadomością poleca innym korzystanie z usług radców prawnych Joanny Senkowskiej i Łukasza Papiera.”